Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

cỏ nhân tạo thấp cỏ đất sân sau

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

đặt cỏ nhân tạo đất cỏ cỏ tổng hợp

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

Bãi cỏ xanh bên hồ, cây cọ và cây xanh trên nền dưới bầu trời đầy mây trong vườn của công viên công cộng