a golf player making a swing on a vibrant beautiful golf course

Người chơi gôn thực hiện cú swing